Dunkar med kemikalier
Arkiv / Kemikalier / Kemiska riskkällor

Precis som för resten av arbetsmiljön ska kemiska risker bedömas. Vid undersökningen bedöms vilka kemiska riskkällor som skulle kunna orsaka ohälsa eller olycksfall genom exempelvis inandning, förtäring/intag via munnen eller kontakt med hud, slemhinnor eller ögon, brandrisk eller explosiv risk samt om det finns ämnen som tillsammans skapar den typen av risker. Bedöm aktuella risker om de är allvarlig eller inte. Stöd i detta är bland annat datasäkerhetsbladen och information i iChemistry. 

Dokumentera i vilka situationer eller utrymmen på arbetsplatsen där det finns en kemisk risk som behöver tas bort eller begränsas samt vilka skyddsåtgärder som ska göras när medarbetaren gör olika typer av arbetsuppgifter. Beskriv också om det finns skadebegränsande och avhjälpande åtgärder som ska vara förberedda innan arbetet påbörjas. Bedöm också om det finns ytterligare åtgärder som kan göras för att förebygga/skademinska som till exempel sätta bestämda tidpunkter när hantering av aktuellt ämne utförs eller behövs utbildning för de som hanterar aktuellt ämnen.

I dokumentationen ska det också framgå vilka personer som deltagit och vilken arbetsplats eller i förekommande fall, vilken del av arbetsplatsen (ex maskin) som avses.

Särskilda risker och bestämmelser

Särskilda regler gäller också vid arbete i cistern, brunn, silo eller lastutrymme samt om det finns kemiska riskkällor med hygieniska gränsvärden där aktuella nivåer ska följas.

Relaterade artiklar

18 maj, 2021
Kemikalier

Förvara kemikalier

Det ska var lätt att förstå vilka ämnen som är farliga, t e x förvara det farligast högst upp eller enligt färgskala tillsammans med klassificering utifrån faror enligt vedertagna symboler.  Vid hälsofarliga gaser och ångor ska det finnas fläktstyrd ven...
18 maj, 2021
Kemikalier

Kemiska ämnen

En farlig kemisk produkt är en produkt med ämnen som kan orsaka fysisk fara eller hälsofara enskilt eller i reaktion med andra ämnen genom exempelvis inandning, förtäring eller kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. Det kan också vara ämnen som kan ors...