Dunkar med kemikalier
Arkiv / Kemikalier / Kemiska ämnen

En farlig kemisk produkt är en produkt med ämnen som kan orsaka fysisk fara eller hälsofara enskilt eller i reaktion med andra ämnen genom exempelvis inandning, förtäring eller kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. Det kan också vara ämnen som kan orsaka brand eller explosion. Även hett vatten räknas som farlig kemisk produkt.

Mögelsporer och kemiska ämnen som frisätts från mikroorganismer och som kan medföra allergier och toxiska effekter omfattas även av definitionen av kemiska riskkällor. Som chef och arbetsgivare har man ett särskilt ansvar att genomföra åtgärder för att minska eller ta bort eventuella risker för medarbetare. Nedan är en beskrivning av de åtgärder du som arbetsgivare ska vidta, samtliga åtgärder kan med fördel dokumenteras digitalt i iChemistry.

Som medlem i Skogsentreprenörerna har du som entreprenör tillgång till systemet iChemistry för dokumentation och riskbedömning av kemiska riskkällor utan extra kostnad.

 

Datasäkerhetsblad

Det ska finns datasäkerhetsblad på arbetsplatsen (och i maskinen) samlat i en pärm med register så att det lätt går att hitta säkerhetsinformationen för varje medel. Pärmen ska vara placerad tillsammans med kemikalierna.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en uppdaterad förteckning över vilka kemiska produkter som ensamt eller tillsammans kan medföra ohälsa eller olycksfall genom:

  • Att dess egenskaper är hälsofarliga
  • Sin temperatur
  • Att de minskar halten syrgas i lyften
  • Att de ökar risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion

 

I förteckningen ska det framgå datum när uppgifterna förtecknades, typ av farlighet för varje risk-källa, på vilken plats som riskkällan ska förvaras och vart den förekommer på arbetsplatsen. Det ska framgå om det finns hygieniska gränsvärden samt eventuella andra särskilda regler för aktuellt ämne.

Riskkällan ska ges namn och vid farliga kemiska produkter får det namnet inte skilja sig från det namn som används vid märkning.

Information till medarbetare

Samtliga medarbetare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förknippade med riskkällorna på arbetsplatsen. Medarbetare ska även få information hur man gör för att förebygga/undvika aktuella risker. Bestäm en rutin för hur och när information ges till nyanställda, uppdatering för befintliga samt hur information ges vid förändringar.

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Det ska finnas hanterings- och skyddsinstruktioner tillsammans med andra rutiner för aktuell produkt. Instruktionerna ska vara skriftliga om det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Rutinerna ska finns lättillgängliga för medarbetarna och skrivet på svenska eller annat språk som alla medarbetare förstår. De ska vara överskådliga, lättlästa och tydliga. De skriftliga instruktionerna kan kompletteras med en sammanställning för aktuellt ämne, hur man använder det, aktuell skyddsutrustning samt klassificering i form av farosymbol visas.

Skyddsåtgärder

Skyddsutrustning, ögon-skölj, första hjälpen-utrustning med mera, ska finnas lättillgängligt och i omedelbar närheten där man på olika sätt hanterar kemiska ämnen.

Relaterade artiklar

18 maj, 2021
Kemikalier

Förvara kemikalier

Det ska var lätt att förstå vilka ämnen som är farliga, t e x förvara det farligast högst upp eller enligt färgskala tillsammans med klassificering utifrån faror enligt vedertagna symboler.  Vid hälsofarliga gaser och ångor ska det finnas fläktstyrd ven...
18 maj, 2021
Kemikalier

Kemiska riskkällor

Precis som för resten av arbetsmiljön ska kemiska risker bedömas. Vid undersökningen bedöms vilka kemiska riskkällor som skulle kunna orsaka ohälsa eller olycksfall genom exempelvis inandning, förtäring/intag via munnen eller kontakt med hud, slemhinnor...