människor i skogen
Arkiv / Genomförande / Arbetsplatsträff (APT)

Både Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen påtalar värdet av samverkan på arbetsplatsen. Men de är snarare ramlagar och ger därför inte precisa direktiv. Däremot kräver Svenska PEFC att minst två arbetsplatsträffar ska genomföras (och dokumenteras) varje år.

På en arbetsplatsträff diskuterar och beslutar ni gemensamt om frågor som rör arbetsplatsen och den löpande verksamheten. En APT är exempelvis ett ypperligt tillfälle att gå igenom arbetsmiljörisker eller andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Är det flera som berörs av eventuella problem som finns på ditt företag eller som har funderingar på förbättringar? Ta upp det till diskussion på en arbetsplatsträff. Försök att komma fram till ett gemensamt synsätt. Tillsammans kan kreativa lösningar hittas och genom dialog kan onödigt dubbelarbete upptäckas och därmed undvikas.

Grundpelaren i arbetsplatsträffen är samverkan, det är alltså inte ett informationsmöte där enbart arbetsgivaren pratar. Skicka ut en dagordning till alla deltagare i god tid innan mötet så att alla har en möjlighet att förbereda sig.

Arbetsplatsträffen kan t.ex. innehålla:

 • Följa upp att tidigare överenskommelser följts och de fått avsedd effekt
 • Det aktuella produktionsläget
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Eventuella olyckor och tillbud eller nya risker
 • Säkerhet och nödrutiner

 

Det är viktigt att dokumentera arbetsplatsträffar, inte minst för att kunna visa upp för en PEFC-revisor. Dokumentationen hjälper er också att komma ihåg vad ni pratat om och beslutat. Ett bra sätt att dokumentera arbetsplatsträffen på är att utse en sekreterare i gruppen som för protokoll. Av protokollet bör framgå:

 • Företag
 • Datum, tid och plats
 • Närvarande och frånvarande på mötet
 • Dagordning
 • Korta anteckningar från mötet
 • Eventuella beslut
bg-logs-green

Relevanta dokument

Arbetsplatsträff

(docx, 142 kb)

Mall för arbetsplatsträff (APT)

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...
31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...